REGULAMIN KLINIKI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE


Postanowienia ogólne

§1

1. Kamila Ociepa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Primoderm Kamila Ociepa (adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 56 lok. 1; 42-218 Częstochowa), posiadająca NIP: 5732877722, REGON: 3666700165 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wpisanym przez Wojewodę Śląskiego (kod: W-24) do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000241755.


2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym tegoż podmiotu 
o nazwie PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE.


3. Obszar działania podmiotu leczniczego obejmuje województwo śląskie jak również podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom z całej Polski.


§ 2

Podmiot leczniczy i zakład leczniczy działają na podstawie obowiązujących aktów prawnych, 
w tym w szczególności:

a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.),

b. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U.1997 Nr 28, poz.152 z poźn. zm.),

c. ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
d. Niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:

a. sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 
b. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego
c. zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego
d. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 
e. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
f. cel i zadania podmiotu leczniczego
g. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.


2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich lekarzy, pracowników zakładu leczniczego, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu leczniczego 
na

podstawie umów cywilnoprawnych, a także Pacjentów.

3. Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011r., poz. 654 z późn. zm.) .

§ 4

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Podmiocie leczniczym – należy przez to rozumieć jednoosobowego przedsiębiorcę Kamilę Ociepa, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Ociepa z siedzibą w Częstochowie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 56 lok. 1, 42-218 Częstochowa, posiadającego NIP: 5732877722, REGON: 3666700165;

PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE – należy przez to rozumieć zakład leczniczy mieszczący się w Częstochowie (42-218) przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 56 lok.1, przeznaczony do prowadzenia działalności leczniczej przez podmiot leczniczy;

Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę wyodrębnioną 
w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego;

Świadczeniach zdrowotnych – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.


Cele i zadania podmiotu

§5

1. Podstawowym celem Podmiotu leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych obejmujących podejmowanie przez osoby do tego uprawnione działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Podmiotu leczniczego należy:

1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

2. udzielanie odpłatnych usług, porad i konsultacji dla Pacjentów PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE

3. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

4. wykonywanie zabiegów przez lekarzy

5. profilaktyka i promocja zdrowia.III. Miejsce, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE udziela świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Częstochowie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 56 lok.1

PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu

dermatologii, alergologii, endokrynologii, urologii, ortopedii, psychiatrii, psychologii klinicznej, ginekologii, chirurgii, pediatrii, pulmonologii, fizjoterapii i dietetyki.

§7

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 do 16:00.

2. Dni i godziny pracy określone są szczegółowo w harmonogramie (grafiku) pracy.

3. Godziny pracy PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownej informacji w rejestracji, dostępnej dla pacjenta oraz na stronie internetowej podmiotu www.primoderm.plStruktura organizacyjna i zadania komórek organizacyjnych 
PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE oraz warunki ich współdziałania

§ 8

Strukturę organizacyjną PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE tworzą następujące komórki organizacyjne:

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

GABINET PSYCHOLOGA

PRACOWNIA USG

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

PORADNIA CHIRURGICZNA

PORADNIA PULMONOLOGICZNA

GABINET FIZJOTERAPII

GABINET DIETETYCZNY


Do zadań PORADNI DERMATOLOGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę dermatologa;

wykonywanie badań skóry

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób skóry

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne

wykonywanie zabiegów dermatologicznych, w tym chirurgicznych

wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej


Do zadań PORADNI ALERGOLOGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę alergologa;

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób alergicznych

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na badania i leczenie specjalistyczne


Do zadań PORADNI GINEKOLOGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę ginekologa;

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej, w tym prowadzenie ciąży

leczenie i profilaktyka chorób ginekologicznych

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do zadań PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę endokrynologa

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej,

leczenie i profilaktyka chorób

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do zadań PORADNI UROLOGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę urologa

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób

wykonywanie zabiegów urologicznych

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do zadań PORADNI ORTOPEDYCZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę ortopedę

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do zadań GABINETU PSYCHOLOGA należy:

udzielanie porad i konsultacja psychologiczna

prowadzenie terapii


9. Do zadań PRACOWI USG należy:

wykonywanie zabiegów radiologicznych

wykonywanie diagnostyki obrazowej


Do PORADNI CHIRURGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę chirurga,

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę psychiatrę,

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do PORADNI PULMONOLOGICZNEJ należy:

udzielanie porad i konsultacji przez lekarza specjalistę pulmonologa,

planowanie i realizowanie opieki lekarskiej

leczenie i profilaktyka chorób

kwalifikowanie i kierowanie pacjenta na zabiegi i leczenie specjalistyczne


Do zadań GABINETU FIZJOTERAPI należy:

udzielanie porad i konsultacja fizjoterapeutycznych,

prowadzenie fizjoterapii


Do zadań GABINETU DIETETYKI należy:

udzielanie porad i konsultacja dietetycznych,

Centrum Medyczne PRIMODERM zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń́ opieki zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę̨ medyczną oraz wyszkolony personel pomocniczy.

4. Do zadań́ Centrum Medycznego PRIMODERM należy w szczególności:

a)  Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń́ opieki zdrowotnej,

b)  Rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia,

c)  Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych,

d)  Przestrzeganie etyki zawodowej,

e)  Zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,

f)  Stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego 
wszelkie wymagane prawem normy jakości, 


g)  Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów

h) Przestrzeganie praw pacjenta.§ 9

1. Komórki organizacyjne PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE lub osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek obowiązane są do współdziałania 
w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym oraz administracyjno – gospodarczym.

2. Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE komórki organizacyjne oraz osoby działające w ramach tych komórek realizują wspólne zadania komórek zakładu leczniczego, polegające w szczególności na:

a. realizacji zadań PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE określonych w przepisach

prawnych i niniejszym regulaminie

b. inicjowaniu działań służących skuteczniejszej realizacji zadań PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE

c. dbałości o należyty wizerunek PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE

d. działaniu na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego

e. przygotowaniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych wśród pracowników

f. działaniu na rzecz skutecznego przekazu informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom

g. zapewnieniu ochrony tajemnicy lekarskiej

h. przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji

3. Za prawidłowe współdziałanie komórek organizacyjnych odpowiedzialny jest Kierownik PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.

4. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

V. Sposób kierowania zakładem leczniczym§ 10

1. Zarząd nad działalnością podmiotu leczniczego oraz nadzór merytoryczny nad działalnością PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE sprawuje Kierownik – dr n. med. Kamila Ociepa

2. Do kompetencji i obowiązków Kierownika należy w szczególności:

– reprezentowanie podmiotu na zewnątrz i podejmowanie decyzji dotyczących jego funkcjonowania

– wykonywanie wszelkich praw i obowiązków, jakie na podmiot leczniczy nakładają obowiązujące powszechnie przepisy prawa;

– nadzór nad pracą personelu medycznego PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE;

– wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i poleceń służbowych;

– ustalanie i zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE

– nadzór nad prawidłowym wypełnianiem i gromadzeniem dokumentacji medycznej;

– kierowanie pracą personelu medycznego i pomocniczego;

– nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych;

– działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego;

– zatwierdzanie harmonogramu pracy;

– nadzorowanie dyscypliny pracy;

– nadzór nad sprawnością urządzeń i sprzętu medycznego;

– przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

– podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania, zwalniania i nagradzania personelu medycznego;

– decydowanie w sprawie zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów medycznych.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE kieruje organizacją pracy zakładu

4. Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określanych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu podmiotu leczniczego lub PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE.

Kierownik ustala, że tą osobą jest Katarzyna Borek.


Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu

§ 11


1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Rachunek za świadczenia odpłatne wydawany jest pacjentowi w dniu wizyty 
w formie dokumentu, tj. paragonu lub na życzenie klienta wystawiana jest faktura, na podstawie którego uiszczana jest opłata w rejestracji.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez personel, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami 
i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

3. Świadczenia udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta zgodnie z :

– obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

– wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

– dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,

– zasadami etyki zawodowej.

4. Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych:

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Recepcji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza,

Rejestracja pacjentów odbywa się w dni robocze w godzinach pracy PRMIODERM CENRTUN MEDYCZNE w każdej dostępnej formie, tj za pośrednictwem e – mail:recepcja@primoderm.pl, telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o wyznaczonym dniu i godzinie wizyty.

Pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do Recepcji 


Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań́ personelu administracyjnego Centrum Medycznego PRIMODERM. Personel administracyjny ustala termin wizyty lub zabiegu wg. kolejności zgłaszania się̨ pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza wizyt lub zabiegów, prowadzonego przez poszczególnych lekarzy oraz godzin pracy Centrum Medycznego PRIMODERM.

Zakres pytań́ zadawanych pacjentowi podczas rejestracji powinien dotyczyć́ następujących danych pacjenta: imię̨ i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji pacjent jest również̇ zobowiązany do wypełnienia oświadczeń, oświadczenia dot. Przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą RODO jak i upoważnień.

Centrum Medyczne PRIMODERM zastrzega sobie możliwość́ do ponownej weryfikacji dokumentu tożsamości pacjenta bezpośrednio przed umówioną wizytą lub zabiegiem.

W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta w Centrum Medyczne PRIMODERM może posłużyć́ dokumenty:

Dowód osobisty, paszport

Pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości na życzenie personelu administracyjnego Centrum Medycznego PRIMODERM. Odmowa może skutkować́ nieudzieleniem świadczeń́.

Rejestracja pacjenta odbywa się̨ w poszanowaniu jego godności oraz zachowania prawa do prywatności.

Ostateczny koszt wykonanych usług jest ustalany w gabinecie podczas wizyty, na podstawie Cennika dostępnego w Rejestracji.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta w każdy możliwy sposób.

W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

Lekarze PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.


Lekarze PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.


Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych komórek organizacyjnych stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.§ 12

Z zastrzeżeniem innych postanowień́ niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez Centrum Medyczne PRIMODERM usługi jest wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez PRIMODERM. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdego zabiegu, również̇ w sytuacji gdy

Pacjent przechodzi terapię składającą się̨ z serii zabiegów.

Zgodę̨ na zabieg może wyrazić́ pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych.

W przypadku pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność́ przedstawiciela ustawowego/rodzica.

Centrum Medyczne PRIMODERM zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:

Gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu PRIMODERM wpłynąć́ na wystąpienie ewentualnych powikłań́ w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić́ lub utrudnić́ wykonanie usługi.

Jeżeli pacjent nie zastosował się̨ do zaleceń́ personelu PRIMODERM co do konieczności przygotowania się̨ w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Centrum Medycznym PRIMODERM we wskazanym terminie.

Jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się̨ do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym.

Jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi przez Centrum Medyczne PRIMODERM, bądź́ nie wypełnił wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Centrum Medycznym PRIMODERM.

Jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej Centrum Medycznego PRIMODERM.

Pacjent nie dokona płatności za usługę̨ w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

§ 13

Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą̨ opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

Płatności za usługi realizowane w Centrum Medycznym Primoderm dokonywane są̨ przez pacjentów w dniu ich wykonania, chyba, że strony postanowią inaczej.

Potwierdzeniem zakupu usługi w Centrum Medycznym PRIMODERM jest wystawiany paragon lub faktura VAT.

Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować́ personel rozliczający wizytę̨ o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty, lub w terminie późniejszym.

Pacjent zobowiązany jest przed wizytą do zapoznania się̨ z ceną świadczenia z obowiązującego na daną chwilę cennika, dostępnego w Recepcji oraz na stronie internetowej https://primoderm.pl/

Opcja zapłaty przez pacjenta za wykonaną usługę̨ z odroczonym terminem płatności może zostać́ zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu warunków z Kierownikiem Centrum Medycznego PRIMODERM oraz wypełnieniu wniosku zobowiązującego do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń́.

Centrum Medyczne PRIMODERM zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty.

Centrum Medyczne PRIMODERM nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.

W przypadku, gdy pacjent wykupuje w Centrum Medycznym PRIMODERM pakiet usług, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność́ za cały pakiet usług winna być́ dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi w ramach pakietu usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż̇ w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.

Usługi opłacone lub środki niewykorzystane pacjent winien wykorzystać́ w przeciągu terminu podanego w odrębnym Regulaminie promocyjnym.

Usługa podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieprzybycia i nieodwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem.


Voucher Upominkowy jest dokumentem wystawionym przez Centrum Medyczne PRIMODERM umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez PRIMODERM usługi bądź́ produkty albo umożliwiającym płatność́ za usługę̨ świadczoną przez PRIMODERM zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością̨ posiadanego Vouchera Upominkowego, a znajdującą się̨ w aktualnej ofercie Centrum Medycznego PROIMODERM.

Voucher upominkowy jest wydawany w formie papierowego lub elektronicznego zaproszenia na okaziciela.

Voucher upominkowy zawiera: nazwę̨ usługi, nazwę̨ produktu, wysokość́ zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę̨, termin ważności. Voucher Upominkowy może zawierać́ również̇ opis sposobu jego realizacji.

Wszelkie zmiany w treści Vouchera Upominkowego w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują̨, ze Voucher Upominkowy traci ważność́.

Voucher Upominkowy można nabyć́ w placówce Centrum Medycznego PRIMODERM,

Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić́ brakującą kwotę̨ do Vouchera Upominkowego w sytuacji, gdy wartość́ usług, z których chce skorzystać́ przekracza wartość́ wskazaną na Voucherze Upominkowym według aktualnie obowiązującego cennika.

Voucher Upominkowy może być́ wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Vouchera Upominkowego, niewykorzystana wartość́ przepada.

Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Vouchery Upominkowe nie łączą się̨.

Jeżeli Voucher Upominkowy wystawiony został na określone usługi, Centrum Medyczne PRIMODERM dopuszcza możliwość́ zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Voucherze Upominkowym jeżeli istnieją̨ istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi wskazanej na Voucherze Upominkowym.

Warunkiem skorzystania z Vouchera Upominkowego jest skontaktowanie się̨ z Centrum Medycznym PRIMODERM, umówienie się̨ na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Vouchera Upominkowego.

Warunkiem skorzystania z Vouchera Upominkowego jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź́ zakupem produktu pracownikowi PRIMODERM.

W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Upominkowego, Centrum Medyczne PRIMODERM nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

Centrum Medyczne PRIMODERM nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Vouchera Upominkowego do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel PRIMODERM przeciwwskazań́ do wykonania takiego zabiegu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć́ zakupu Voucherów Upominkowych.

Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera Upominkowego, osoba zakupująca Vouchera Upominkowy oraz osoba realizująca Vouchera Upominkowy oświadczają̨, iż̇ zapoznały się̨ z jego treścią̨ i zobowiązują̨ się̨ go przestrzegać́. Osoba zakupująca Vouchera Upominkowy zobowiązuje się̨ także do poinformowania każdego użytkownika Vouchera Upominkowego o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscu gdzie można zapoznać́ się̨ z treścią̨ Regulaminu.


Centrum Medyczne PRIMODERM dla swoich pacjentów może organizować́ promocje.

Centrum Medyczne PRIMODERM zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.

Promocja może być́ odwołana przez PRIMODERM w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.

Uczestnikami promocji mogą̨ być́ osoby fizyczne:

a)  Posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych,

b)  Będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, tj. z późn.zm.).

Szczegółowe zasady promocji zawierają̨ w szczególności następujące informacje: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, promocyjne ceny.

Przedmiotem promocji mogą̨ być́ usługi świadczone przez Centrum Medyczne PRIMODERM w ramach jej działalności oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Centrum Medyczne PRIMODERM.

Usługi, towary oraz produkty objęte promocją, są̨ takiej samej jakości co analogiczne usługi, produkty nieobjęte promocją.

Usługi objęte promocją realizowane są̨ zgodnie z zasadami wykonywania usług w Centrum Medycznym PRIMODERM.

Warunkiem skorzystania przez uczestnika promocji z usług, towarów lub produktów objętych promocją jest osobiste skontaktowanie się̨ z daną placówką, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę̨, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania promocji.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wyraźne powołanie się̨ uczestnika promocji na daną ofertę̨ promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w Centrum Medycznym PRIMODERM, w tym do procedury zabiegowej lub rejestrowej, w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę̨, towar lub produkt.

Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się̨ z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Centrum Medyczne PRIMODERM, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Zakupioną w ramach promocji usługę̨ należy zrealizować́ w okresie podanym w Regulaminie Promocji od daty zakupu.

Personel Centrum Medycznego PRIMODERM nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnych promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się̨ pacjenta na daną promocję.


VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą § 13

1. PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE w celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych 
na rzecz tych pacjentów na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem 
w przypadku gdy:

a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

3. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się 
z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

5. Współdziałanie może przyjąć następujące formy:

a) zawieranie umów z innymi podmiotami , w tym z podmiotami w przedmiocie świadczeń

zdrowotnych, których nie wykonuje się w PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE , a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia pacjentów;

b) zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym podmiotami leczniczymi w przedmiocie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE ;

c) udzielanie konsultacji przez lekarzy PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów leczniczych.IX. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za jej udostępnienie § 14


1. Podmiot leczniczy, zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji w siedzibie zakładu leczniczego. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych

2. PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE prowadzi dokumentację medyczną pacjentów w zakresie udzielonych porad specjalistycznych w postaci historii choroby i leczenia oraz w zakresie wykonanych zabiegów.

3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

4. Instytut udostępnia dokumentację w następujący sposób:

a) do wglądu w siedzibie PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE,

b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

f) na informatycznym nośniku danych

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii lub na informatycznym nośniku danych PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE  pobiera opłaty, których wysokość nie przekracza:

a) za jedną strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 p-kt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

b) za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 5 a)

c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 5 a).

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE pobiera opłaty w kwotach 1,00 zł za jedną stronę kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 0,40 zł za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej lub 2,00 zł kopia dokumentacji medycznej na płycie CD/DVD.

7. Informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest podana 
do wiadomości pacjenta w rejestracji.

8. Rachunek z tytułu opłaty za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej jest wydawany w dniu złożenia wniosku o jej wydanie

9. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

X. Prawa pacjenta§ 15

1. Prawa pacjenta określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami pacjent ma prawo 
w szczególności do:

świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej i możliwościom Instytutu, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych – zgodnie z wybranym pakietem.

informacji o swoim stanie zdrowia.

wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiednich informacji.

intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub osobę inną wskazana przez siebie.

poszanowania przekonań i praktyk religijnych,

ochrony danych osobowych.

złożenia stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).


XI. Obowiązki pacjenta§ 16

1. Pacjent powinien podporządkować się zasadom zawartym w regulaminie organizacyjnym PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE

2. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz czystości miejsc, 
z których korzysta.

3. Pacjent nie może manipulować przy urządzeniach medycznych

4. Pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza,

5. Na terenie PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE obwiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych używek

7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren PRIMODERM CENRTUM MEDYCZNE


XII. Skargi i wnioski

§ 17

1. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku. Przedmiotem skargi lub wniosku może być funkcjonowanie PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE, w tym zachowanie lub czynności personelu.

2. Skarga lub wniosek są przyjmowane w każdym dniu roboczym w recepcji PRIOMODERM CENTRUM MEDYCZNE w godzinach od 12:00 – 14:00

3. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez Kierownika, który rozpatruje w terminie 
14 dni od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi w formie pisemnej.
XIII. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Regulamin Organizacyjny został ustalony i zatwierdzony przez Kierownika PRIMODERM CENRTUM MEDYCZNE i obowiązuje od dnia 02 sierpnia 2021 r.

2. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE będą każdorazowo wprowadzane do niniejszego Regulaminu

3. Z treścią niniejszego Regulaminu zostają zapoznani pracownicy PRIMODERM CENTRUM MEDYCZNE, lekarze i pozostałe osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, co potwierdzają własnoręcznym podpisem oświadczenia

4. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:

– Schemat organizacyjny Podmiotu leczniczego

– Cennik usług

– Harmonogram pracy komórek organizacyjnych PRIMODERM CERNTYM MEDYCZNECzęstochowa, dnia 12.12.2023 r.