Przetwarzanie danych osobowych

W trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych tych informacji.

Zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119/1 z 04.05.2016 późn.zm., zwanego dalej „RODO” Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami prawa, dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta.

Administratorem Państwa danych Primoderm, Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Ociepa, ul. Osiedlowa 160, NIP: 5732877722; 42 – 233 Wierzchowisko. Dane osobowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i Administrator zobowiązany jest do zachowania ich w poufności.

WYSZUKAJ ZABIEGI

Twój dzisiejszy cel to:

Wpisz nazwę zabiegu…
Generic filters